Privacybeleid 

 

Wie zijn wij 

Ons websiteadres is : www.mumuland.be

 

Mumuland hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de nodige zorg.  Persoonsgegevens zijn die gegevens die ons toelaten u als persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen of niet.  In deze Privacyverklaring staat beschreven hoe Mumuland omgaat met de persoonsgegevens die zij verwerkt.

 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.  Dat betekent onder andere dat : 

  •  wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.  Dat doen wij via deze privacyverklaring.
  •  wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
  •  wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.
  •  wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
  •  wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag te inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Mumuland is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.  In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.  Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u.  Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

 

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen :

 

Naam, adres en woonplaats gegevens

Telefoonnummer

Factuuradres

Emailadres

Gegevens die u ons meedeelt in het kader van de personalisatie van een artikel.

 

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren.  Na registratie bewaren wij via het door u gekozen emailadres de door u opgegeven persoonsgegevens.  Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan uw emailadres gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons afsluit (bijvoorbeeld de betaling en verzending )of indien dit wettelijk verplicht is.  In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

 

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens.  Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken (bijvoorbeeld Bpost voor verzending van het artikel).  Meer daarover leest u verder in deze privacyverklaring.

 

Contactformulier

Wij bieden via onze webshop de mogelijkheid om vragen te stellen via een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen.  De gegevens die u ons toestuurt worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw email nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

 

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van uw bestelling (bijvoorbeeld voor de betaling en de verzending).

 

Jouwweb

Deze webwinkel wordt beschikbaar gemaakt door Jouwweb.

Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Jouwweb.  Jouwweb zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.  Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding. (Secure Socket Layer-technologie)

 

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webshop gebruiken.  Jouwweb heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data.  Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden.  Zij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.  Na 26 maanden wordt de data automatisch verwijderd.

 

Betaalprovider 

Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van Mollie :

  • Bancontact
  • Ideal

Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening-of creditcardnummer.  Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.  Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.  Mollie deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgesteld betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars.  Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen.  Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen toegestaan.

 

Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst en voor levering kiest, is het onze taak om uw bestelling bij u te laten bezorgen.  Wij maken gebruik van de diensten van Bpost voor het uitvoeren van de leveringen.  Het is daarvoor noodzakelijk dat uw naam, adres en woonplaatsgegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.  In het geval dat Bpost onderaanemers inschakelt, stelt Bpost uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren.  Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechterlijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Mumuland op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechterlijk onderzoek van overheidswege.  In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is om uw bestellingen af te handelen.  De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

 

Inzage en wijzigen van gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u ten allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ten allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen.  Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie.  Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Contactgegevens

Mumuland - Muriëlle Denys

Knotwilgenlaan 83

8200 Brugge