Algemene Voorwaarden

 

Gelieve deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voor u een product bestelt op deze webshop.  Door één van onze producten te bestellen op onze webshop, verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

 

Inhoudsopgave :

 

Artikel 1  * Definities

Artikel 2  * Identiteit van de ondernemer

Artikel 3  * Toepasselijkheid

Artikel 4  * Het aanbod

Artikel 5  * De overeenkomst

Artikel 6   * Herroepingsrecht / retourneren 

           Herroepingsformulier

Artikel 7   * Kosten in geval van herroeping

Artikel 8   * De prijs

Artikel 9   * Garantie

Artikel 10 * Levering en uitvoering

Artikel 11 * Betaling

Artikel 12 * Klachtenregeling

Artikel 13 * Geschillen

Artikel 14 * Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 15* Persoonsgegevens 

 

 

Artikel 1  * Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder :

 

Bedenktijd : de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 

Consument : de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

 

Dag : kalenderdag;

 

Duurzame gegevensdrager : elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 

Herroepingsrecht : de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 

Modelformulier : het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht;

 

Ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten of afstand aan consumenten aanbiedt;

 

Overeenkomst op afstand : een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 

Techniek voor communicatie op afstand : middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

 

Algemene Voorwaarden : de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

 

Artikel 2  * Identiteit van de verkoper

 

Muriëlle Denys

Knotwilgenlaan 83

8200 Brugge

 

+32 477 56 78 05

Ondernemingsnummer : BE0723.635.638

Rekeningnummer : BE71 0018 6016 6269

 

 

Artikel 3  *  Toepasselijkheid

 

 1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website www.mumuland.be met de op de webshop aangeboden producten. Door een bestelling te plaatsen, aanvaard je deze verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud !  Wij hebben het recht om de verkoopsvoorwaarden aan te passen.  Eventuele wijzigingen in de verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op de bestellingen die op of na die datum van wijziging worden geplaatst !
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.  Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt afgesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.  Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product-of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en het derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld "naar de geest" van de algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden "naar de geest" van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 * Het aanbod 

 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt  dit nadrukkelijk in ons aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend.  De ondernemer is gerechtigd om het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.  De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten.  Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificatie gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.  De ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding zijn verbonden.  Dit betreft in het bijzonder :
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere               grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
 • Optioneel : beschikbare maten, kleuren, soort materialen,...

 

Belangrijk !

 1. Respecteer de voorschriften om uw product zo lang mogelijk mooi te houden : het bedrukte textiel binnenste buiten wassen, wassen op maximaal 30°,  niet in de droogtrommel en niet rechtstreeks strijken op de bedrukking van het textiel.  De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke schade aan het product na slecht onderhoud van het product door de koper !
 2. Sommige artikelen werden met veel zorg met de hand gemaakt.  Doch kunnen na verloop van tijd en gebruik, knoopjes, bolletjes,... loskomen of wat losser gaan zitten.  Controleer dit regelmatig voor de veiligheid van uw kind.  De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor slijtage, schade of letsel opgelopen bij fout of ongepast gebruik van de producten.
 3. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor slijtage voortvloeiend uit het gebruik van het gekochte product.
 4. Gepersonaliseerd eetgerei, brooddozen en drinkflessen moeten met de hand afgewassen worden en mogen niet in de vaatwasser gewassen worden, anders kan het vinyl door de hitte loskomen.
 5. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een eventuele schade of letsel opgelopen voortvloeiend uit het gebruik van producten die op de website aangeboden worden.
 6. Levertermijnen zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding.

 

Artikel 5  * De overeenkomst 

 

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.  Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.  Indien de consument elekrtonisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.   Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5.  De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen :
 •  het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 •  de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over de garanties en bestaande service na verkoop;
 • de in artikel 4 lid 3  van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst;
 •  de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 6.  Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

 

Artikel 6 * Herroepingsrecht / retourneren

 

 1. De koper krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen de 14 dagen mee te delen dat hij afziet van verkoop (herroepingsrecht) via dit herroepingsformulier.  De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de bestelling door de koper is ontvangen.  Dit geldt enkel voor niet-gepersonaliseerde artikelen ! Het herroepingsrecht is niet van kracht voor onderdelen van een productenpakket.  De afzonderlijke producten van een pakket worden niet afzonderlijk teruggenomen.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.  Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.  Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren op eigen kosten en op eigen risico, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3.  Van zodra de verkoper het product in onberispelijke staat terug ontvangen heeft, zal het bedrag (met uitzondering van de verzendkosten) binnen de 30 dagen teruggestort worden aan de koper.  Producten echter die afgeprijsd werden (outlet, solden, acties) of verkregen werden met een kadobon worden niet terugbetaald, maar daarvoor wordt een tegoedbon geschonken.
 4. Bij annulering van uw bestelling voor deze verstuurd werd, blijven de verzendkosten ook ten laste van de koper.
 5.  Er bestaat echter geen herroepingsrecht voor de producten die op maat gemaakt zijn of definitief gepersonaliseerd worden (d.w.z. wanneer u zelf tekst/naam/kleur tekst/lettertype,... kon kiezen om te bedrukken).  Dit zijn de meeste producten die op deze webshop te vinden zijn.  Die producten zijn logischerwijze nadien voor de verkoper onverkoopbaar geworden en worden zodoende waardeloos voor de verkoper.
 6.  Er bestaat eveneens geen herroepingsrecht voor juwelen en dit om hygiënische redenen.
 7. Wij zijn graag op de hoogte van de retour en de reden daartoe.  Gelieve ons dus voor de effectieve terugzending het herroepingsformulier in te vullen en ons die te willen doorsturen.
 8.  Onthoud dat retourneren voor eigen rekening is ! De verzendkosten zijn dus voor de koper die het goed terugstuurt.
 9.  Terugzenden is ook op eigen risico ! Pak de terug te sturen producten zeer goed in, zodat ze niet beschadigd raken en breng je pakket binnen in het postkantoor en verzend als pakketpost.  Hou u track&trace-code goed bij ! Dit is uw bewijs van verzending !

 

Artikel 7 * Kosten in geval van herroeping 

 

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de 14 dagen na herroeping, terugbetalen.  Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of uitsluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.  Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 

 

Artikel 8 * De prijs

 

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.  Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en :                                                      - deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen OF de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden afzonderlijk berekend in de loop van de bestelprocedure, in functie van de wijze en de plaats van levering.
 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk - en zetfouten.  Voor de gevolgen van druk - en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.  Bij druk - en zetfouten is de ondernemer niet vrplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 7. Mumuland hanteert geen minimum bestelbedrag.
 8. Mumuland heeft een btw-vrijstellingsregeling wegens kleine onderneming.

 

 

Artikel 9 * Garantie

 

 1. De verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het aan de in het aanbod vermelde specificaties voldoet en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken.
 2. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.  De ondernemer is echter te niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 3.  De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer- zonder toestemming- koper of derden wijzigingen hebben aangebracht, dan we geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
 4. De garantie geldt eveneens niet indien de producten in strijd met de aanwijzingen van de verkoper of op de verpakking behandeld werden.
 5. De garantie geldt niet indien de koper het bedrukte textiel warmer gewassen heeft dan op 30°, in de droogtrommel gestoken heeft, niet binnenste buiten gestreken heeft en rechtstreeks op de bedrukking gestreken heeft.
 6.  De garantie bij gepersonaliseerd eetgerei, brooddozen, drinkflessen,... vervalt indien deze in de vaatwasser gewassen worden.  Men moet ze met de hand afwassen.
 7.  Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producten wordt verstrekt.

 

Artikel 10 * Levering en uitvoering

 

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlenging van diensten.
 2.  Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3.  Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn.  Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slecht gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.  De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.  De consument heeft geen recht op een schadevergoeding !
 4.  Alle levertermijnen zijn indicatief;  Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen.  Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding !
 5.  In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de onderneming het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6.  Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.  Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.  Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.  De kosten van een eventuele retourzending zij voor rekening van de ondernemer.
 7.  Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 

Artikel 11 * Betaling

 

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1.  In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

 

Artikel 12 * Klachtenregeling

 

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.  Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. 
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of herstellen.

 

 

Artikel 13 * Geschillen

 

 1. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marketingpraktijken en Consumentenbescherming.
  Bij buitengerechterlijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechterlijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link : http:/www.consumentenombudsdienst.be//nl
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

 

Artikel 14 * Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 15 * Persoonsgegevens

 

 1. Uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.  Uw persoonsgegevens worden door ons niet aan derden verstrekt en worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van bestellingen en voor interne marketingdoeleinden, zoals het toesturen van mailings.